فیلم از جناب آقای ابوذر منصوری : ۰۹۱۲۰۸۹۹۸۷۲ - شرکت مدیریت صادرات آینده آسمان دنا