نام کتاب :
125 اصل موفقیت وارن بافت
مرکز تهیه :
شما میتوانید این کتاب را از سایت زیر تهیه کنید
نام نویسنده :
ماری بافت و دیوید کلارک
لینک مرکز :
www.ketabrah.ir

شرح مختصر :

روش های وارن بافت در سرمایه گزاری و کسب و کاراین کتاب شامل مجموعه ای از باور ها و فرمان هایی است که برای رسیدن به موفقیت موظفید آن ها را نه تنها در حوز کسب و کار  و سرمایه گزاری بلکه در تمام زندگی به کار بگیرید