مشخصات کتاب
نام کتاب :
انسان خردمند
مرکز تهیه :
مارکا کتاب
نام نویسنده :
یووال نوح هراری
لینک مرکز :
https://markaketab.com/

شرح مختصر :

نویسنده تاریخ انسان را از زمان فراگشت انسان باستان در عصر سنگ تا قرن بیست و یکم مرور میکند.کتاب روایتی تاریخی و علمی از پیدایش و تکامل انسان است . نویسنده با بررسی زیست شناسی و تاریخی انسان صد هزار سال پیش تا انسان امروزی درک ما را از انسان و بشریت افزایش میدهد.هراری کتاب انسان خداگونه را در ادامه انسان خردمند نوشته است