شركت در جلسات فنی و گسترش مناسبتهای تجاری جهت دربهای صنعتی با شركت هرمن آلمان توسط تيم بازرگانی فيوچر اسكای.