نشست با شركت كارچر آلمان در دفتر منطقه ایی دبی جهت بررسی مناسبتهای تجاری بين دو شركت در منطقه