بازديد و جلسه جهت گسترش مناسبتهای تجاری با كارخانه سپه جهان اصفهان در دبی با تيم بازرگانی شركت