یکی از جالب ترین نکاتی که بد نیست درباره سیسموندی بدانیم این است که اولین کسی بود که از کلمه پرولتاریا برای ارجاع به طبقه کارگری  اند، اســتفاده کرد. نظریه ای که او که تحت نظام ســرمایه داری ایجاد شده درباره ارزش اضافی داشت تقریبا یکی از نسخه های ابتدایی بود که بعدها به نظریه ارزش اضافه مارکسیستی تبدیل شد. گرت استدمن جونز درباره آثار سیسموندی می گوید: «عمده چیزهایی که او نوشت تبدیل به استانداردی برای نقد سوسیالیستی صنعت مدرن شد.» سیسموندی در آرای اقتصادی خود بیشتر شمایل یک اومانیســت را داشت که از زاویه انسانی نقدی را بر فضــای حاکم زمانه خود وارد می کرد. او در ابتدا به آدام اســمیت نزدیک تر  نوشت، اما 1803بود و اثری بســیار نزدیک به این پدر علم اقتصاد در سال  1819در آثار بعدی خود به ویژه «اصول نوین اقتصاد سیاسی»، که در سال نوشت، روی این واقعیت تاکید کرد که علم اقتصاد بیش از حد به ابزار افزایش ثروت پرداخته و تمرکز کمتری روی این مسئله داشته که با این ثروت چطور می توان به سعادت رسید. مسئله بعدی که تقریبا مهم ترین مسئله مربوط به آرای اقتصادی سیسموندی است، نظریه بحران اقتصادی اوست. سیسموندی بر خلاف بسیاری از متفکران هم عصر خود مانند ژان باپتیست سی و دیوید ریکاردو، این ایده را به چالش کشید که تعادل اقتصادی منجر به اشتغال کامل شده و وصول این مسئله بلافاصله و خود به خود رخ خواهد داد. در ادامه به این بخش از نظریات او که تشابهش با کارل مارکس را بیش از پیش هم می کرد، بیشتر می پردازیم. بحران اقتصادیJ سیسموندی می گفت: «باید آگاه باشیم که این نظریه خطرناک مبتنی بر تعادل اقتصادی که باید خود به خود هم ایجاد شود، چه دلالت هایی دارد. حقیقت دارد که نــوع خاصی از تعادل در بلندمدت رخ می دهد، اما این تعادل بعد از دوره ای طولانی از زجرهــا و مصیبت ها به وقوع خواهد پیوســت.» گرچه سیســموندی سوسیالیست نبــود، اما در اعتراض و مقابلــه ای که با اقتصاد لسه فری داشــت و دولت را ترغیب می کرد که «پیشرفت ثروت را مقررات گذاری کند»، به یکی از پیشگامان مهم مکتب تاریخی اقتصاد آلمان تبدیل شد. دربــاره نظریه بحران، که بعدها توســط مارکس و انگلــس به اوج خود رسید، تحلیل های ابتدایی سیسموندی نشــان دهنده گونه ای از ریشه های سیستماتیک بحران است. تمرکز آثار او در زمینه اقتصاد بیشتر روی این ایده قرار می گرفت که باید وضعیت های اقتصادی خاصی را در نظر گرفت و آنها را در زمینه ای بررسی و تحلیل کرد که این وضعیت ها در آن حضور داشتند. نظریه بحران سیســموندی آن قدر به کار مارکس آمد که خود مارکس در این باره می گوید: «ویژگی ممتاز تحلیل سیســموندی این است که این تحلیل وابســته به مدلی پویا و روشــن به معنای مدرن این عبارت است... اهمیت سیسموندی در این است که او از طرحی برای ادوار مختلف استفاده کرد که سیستماتیک بوده و بسیار روشــن است و او اولین کسی بود که از روش خاصی از مسائل پویا استفاده کرد که امروزه به آن تحلیل ادوار تاریخی می گوییم.» این نکته که یکی از روشنفکران لیبرال مورد تمجید کارل مارکس قرار گیرد، مســئله ای نیست که بتواند به سادگی از کنار آن گذشت. نظریه بحران سیسموندی ابتدا روی کارل مارکس و فردریش انگلس تاثیر گذاشت  های این دو نفر بعدها روی افرادی چون رزا لوكزامبورگ اثر گذاشت. و نظریه سیسموندی بحران را «عواقب اجتماعی ساختار اقتصادی» می دانست. او با تحلیلی که از کارکرد اجتماعی اقتصاد سرمایه داری داشت، پیش از مارکس به تقسیم جامعه به طبقه های بورژوا و پرولتاریا رسید. به نظر سیسموندیا ین تقسیم بندی طبقاتی جامعه چیزی بود که منجر به بحران اقتصادی می شد. راه حل این بحران ها نه اصلاحات اجتماعی، بلکه کند کردن سرعت پیشرفت های فن آوری بود. سیسموندی می گفت باید سرعت این پیشرفت ها پایین بیاید تا اقتصاد بتواند خود را با آنها تطابق دهد، نه این که دائما به جشن سرور در شدت گرفتن «رقابت آزاد» بپردازد. تحلیل خاصی که او از بحران های اقتصادی داشــت، برخلاف بسیاری از متفکران پس از او در چارچوب «چرخه های اقتصادی» قرار نمی گرفت، بلکه بیشتر چیزی شبیه به  ای بود. ایده سیسموندی توسط شارل دونیر، تبدیل به چیزی بحران های دوره شد که امروزه به آنها «چرخه های اقتصادی» می گوییم.

 

ژان شارل سیسموندی ‌به ‌1773 ‌بهار ‌در ‌سیسموندی ‌ یکی ‌لحاظ ‌این ‌از ‌و ‌آمد ‌دنیا ‌ م‌یتوان ‌که ‌بود ‌افرادی ‌از ‌اول ‌نسل ‌عنوان ‌تحت ‌را ‌آنها ‌ شناخت. ‌مدرن ‌اقتصاددا‌نهای ‌در ‌و ‌ آمد ‌دنیا ‌ به ‌ ژنو ‌در ‌ که ‌او ‌1842 ‌ سال ‌در ‌ هم ‌ شهر ‌ همین ‌ نزدیکی ‌دلیل ‌به ‌درگذشت، ‌کشور ‌یعنی ‌ خود ‌ زندگی ‌محل ‌در ‌فرانسه، ‌و ‌ایتالیا ‌به ‌سوییس ‌ توانایی ‌جامعه ‌دو ‌این ‌شناخت ‌ دلیل ‌ همین ‌ به ‌و ‌ داشت ‌ بالایی ‌را ‌مهمی ‌بسیار ‌آثار ‌ توانست ‌ فرانسه ‌و ‌ایتالیا ‌تاریخ ‌درباره ‌جدای ‌ سیسموندی ‌.بنویسد ‌ عنوان ‌به ‌امروزه ‌تاری‌خدانی، ‌از ‌سوسیالیسم ‌ برای ‌ الهامی ‌منبع ‌خودش ‌ گرچه ‌،م‌یشود ‌ شناخته نبود. ‌ سوسیالیست
 

 

برگرفته از کتاب اصول جدید اقتصاد سیاسی

منبع : اتاق بازرگانی  صنایع معادن و کشاورزی تهران