جلسات با مشتريان فعال  در صنعت كشتيراني امارات فيوچر اسكاي جهت گسترش زمينه هاي فروش صنعتي