پروسه انجام خرید خارجی قسمت اول ، مدرس دوره : جناب مهندس سوری