سمينار تجارت بين الملل در دانشگاه آموزش عالی سپاهان