جلسه اول ورکشاپ سه روزه اصول بازرگانی بین الملل  اسفند ماه 1396