در این دوه افتخار پذیرایی دوستانی از راه دور، آقای مهندس پرتوی عزیزمدیر آلتین چکاد تاوریژ( ماشین الات بازیافت) از تبریز و آقای مهندس ملکی عزیز مدیریت بازرگانی ملکی (تولید گیاهان دارویی)از بوشهر داشتیم