جلسه دوم ورکشاپ سه روزه اصول بازرگانی بین الملل اسفند ماه 1396