کیس استادی در دانشگاه شیخ بهایی اصفهان با دوستان دانشجو رشته مدیریت یازرگانی با موضوع اصول بازرگانی بین الملل