دوره سه روزه اصول بازرگانی شرکت فیوچر اسکای با حضور مدیران برجسته و موفق در زمینه های موفق با موضوعیت خرید وفروش خارجی و مذاکرات ، اسناد تجاری ، نقل و انتقالات بین المللی ، حملو نقل ، ترخیص و محاسبات قیمت تمام شده در تیر ماه 1397 در فضای اموزشی شرکت فیوچر اسکای برگزار شد