در این دوره باشگاه 30 مشاوره باشگاه در زمینه های فروش،صادرات،بهره وری،تامین مالی،مدیریت مالی،برندینگ و ثبت اختراع،سرمایه گذاری خارجی ،فناوری اطلاعات(کلیه شاخه ها)،روابط عمومی و رسانه ،امور حقوقی و تنظیم قراردادها و تجارت الکترونیک به مراجعین خدمات مشاوره رایگان ارایه دادند.

گردهمایی شرکت فیوچراسکای در این دوره یکی از شلوغترین های اتاق بازرگانی بود و در این دوره شرکت فیوچر اسکای میزبان کمیته جوانان اتاق بازرگانی بود و به بحث و گفتگو پرداخته شد.

 

لینک اتاق بازرگانی اصفهان http://eccim.com/?MID=24&SubjectTypeID=10