قرارداد همکاری بین دو شرکت اماراتی و ایرانی با حضور مدیرعاملان این دوشرکت در تاریخ 13 تیرماه1397 امضا شد و به موجب این تفاهم همکاری تامین کالاهای خارجی و آموزش در ایران در راستای تامین نیازهای مشتریان عزیز زین پس میسر خواهد گردید ، امید است بتوان خدمت سبزی در راستای جلب رضایت مشتریان عزیز داشته باشیم