امروز مراسم كوچيكي به رسم تشكر از  دوست و همكار خوبمون آقاي مهندس اكبري بابت پشتكار و تلاش ايشان در مجموعه فيوچر اسكاي در آخرين روز كاري ايشان داشتيم اميدواریم در تمامي مراحل زندگي موفق و پيروز باشند و بهترينها را براي ايشان آرزومندیم