در نهایت در روز آخر همه مطالب ارائه شده در این سه روز بصورت کیس شبیه سازی شده و ورکشاپ ، در کلاس اجرا خواهد شد.