کارمند مسئول و وظیفه شناس شرکت فیوچراسکای که با استفاده از تخصص و تعهد و کاربرد مهارت های لازم کاری ، احترام و اکرام به ارباب رجوع ، تقویت حضور و انجام امور محوله به نحو احسن برای پیشرفت شرکت اهتمام ویژه می ورزید ؛ لوح تقدیر  و بلیت کنسرت به عنوان هدیه ای از طرف شرکت ، پیشکش حضور پر لطف شان گردید.