همراه با حضور آقای سوری مدیر توسعه شرکت ، خانم خواجه مدیر بازرگانی و آموزش و خانم راد ‌مدیر واحد منابع انسانی شرکت ودیگر همکاران انجام شد.