سومین روز از دوره هفدهم بازرگانان هوشمند شرکت فیوچراسکای با موضوعاتی چون نحوه مذاکره، تصویرسازی ذهنی، انواع حمل و ترانزیت کالا و محاسبه ابعاد کالا ، نحوه تنظیم پروفرما سپری شد.
جناب مهندس سوری به این نکته اشاره کردند که کسب مهارت در نحوه مذاکره نقش کلیدی در پیشبرد اهدافمان دارد همچنین سرکار خانم نسیم سلیمی، مدرس زبان بدن و روانشناسی مذاکره از دانشگاه تیمز ، یکی از بزرگترین مشکلات بازرگانان ایران را اطلاع نداشتن از زبان بدن در مذاکره ها دانستند.