بازرگانی و اشتغال برای دانشجویان با جناب امیرحسین سوری  مدیر توسعه شرکت بین‌المللی فیوچر اسکای امارات  در دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی صنایع