کار برایشان تسهیل شده، تعیین قیمت تمام شده در قالب اکسل به صورت ساده و با توجه به تجربیات خود جناب سوری بود همچنین جناب رضوانی فرد خیلی ابراز مسرت کردند که مطالب این دوره باعث نظم اطلاعات در ذهنشان شده. در آخر با بررسی کیس استادی و بررسی کالای دوستان برای شیوه حمل و نقل، قیمت تمام شده و.... این دوره به پایان رسید.