برگزاری شانزدهمین دوره بازرگانان هوشمند به دعوت از موسسه آموزشی جوان شیراز با تدریس جناب آقای امیر حسین سوری برگزار شد .