به علت پایان همکاری ایشان با شرکت فیوچراسکای و اینکه متعهدانه و متخصصانه در طی مدت همکاری با شرکت جهت توسعه و پیشرفت آن تلاش نموده‌اند و با دقت نظر در کم و کیف امور به نحو احسن، در جهت ترقی و ابقای اهداف شایسته شرکت همت گمارده‌اند ، تشکر و تقدیر به عمل آمد.
از خداوند متعال خواهانیم که گام‌های بعدی‌شان را نیز قرین پویایی و پایایی بدارند