در این روز فضای صمیمی تری حاکم شده بود و خیلی از دوستان تصمیم داشتند که با یکدیگر همکاری داشته باشند.
هنگام بررسی کیس ها و محاسبه قیمت تمام شده ، هرکسی ، کالای موردنظر خود را پیشنهاد داد و جالب اینجاست که بعضی از دوستان به این نتیجه رسیدند که در نوع کالا، حجم و ترم خود تجدید نظر کنند.