همکاری با ایشان مایه افتخار و سعادت برای تیم فیوچراسکای است