در سومین روز از دوره چهار روزه بازرگانان هوشمند در تهران مباحث حمل و نقل اموزش داده شد.اموزش انواع حمل و نقل دریایی  هوایی زمینی بهمراه عکس و کلیپ مربوط به انها جهت تصویر سازی ذهنی  بهتر برای نشان دادن فرایند اجرا شد.
دراین جلسه هم دوستان با مطالب جدید اموزشی همگام شدند و پرسش و پاسخ  مربوط به بحث حمل و نقل مطرح شد.