در ادامه از مقابل دایره اقتصادی دبی عبور کردیم و بعد از صرف ناهار در #KFC  ، با یک شرکت حمل و نقل کننده و ترخیص قرار ملاقاتی در #Cargo_village  داشتیم که توسط دوستان سه enquire سابمیت شد و همچنان در همان منطقه با دو شرکت دیگر ملاقات داشتیم و همچنین از انبارهای متفاوت کارگو مانند Emirate airline , Dubai custom   بازدید داشتیم و همچنین از نزدیک کانتینرهای متفاوت هوایی را بررسی کردیم

 پس از ان به منطقه مرسی دبی رفتیم و با تعدادی از ناخدا ها صحبت کردیم .همچنین وارد لنج ها شدیم و نحوه بارچینی در لنج ها را از نزدیک شاهد بودیم و مهمتر اینکه نحوه تعامل با لنج دارها را بررسی کردیم.

 

در نهایت در پایان روز به سمت هتل ها حرکت کردیم.