آموزش در حیطه بازرگانی که عنوان آن در صفحه آموزش سازمانی کاملا توضیح داده شده است

شما میتوانید با انتخاب یکی از آن موضوعات یا مطرح کردن موضوعی که در حیطه آموزشی شرکت ما باشد

آموزش را برای پرسنل یا مشتریان خود به صورت یک جلسه یا چند جلسه داشته باشید

همچنین میتوانید با همکاری ما برای مشتریان خود سمینار داشته باشید

سر فصل ها مربوط به نوع نیاز شما و نوع تخصص ما میباشد

هزینه های آن به نسبت نوع اجرا و مدت زمان اجرا و چگونگی اجرای آن سنجیده میشود.

شما میتوانید از لینک زیر استفاده کنید

https://rahetojar.ir/link-17/amosaz