تیم راه تجار همیشه بدنبال فراهم کردن شرایطی برای اشتغال و کسب تجربه دانشجویان میباشد.برای این امر دانشجویان میتوانند در قسمت متقاضیان کار از لینک زیر استفاده نمایید.


https://rahetojar.ir/link-12/motkar01جهت  پر کردم فرم از لینک زیر استفاده نمایید.


https://rahetojar.ir/link-1/link-3/fokarya
و بخش آموزش های رایگان دانشجویان از لینک زیر استفاده نمایید.


https://rahetojar.ir/link-19/leexpall/stuleaexp

 


 بر اساس آموزه هایی که در قسمت بازرگان و دانشجو اطلاعات لازم را در حوزه بازرگان و دانشجو کسب کنند.چنانچه مهارت لازم را دانشجو دارا باشد خود تیم راه تجار در پروژه های کارآموزی و همکاری از دانشجویان استفاده کند.