در صورتی که شخصی درخواست بازرگانی داشته باشد میتواند با استفاده از فرم زیر درخواست خود را ثبت نماید

https://rahetojar.ir/link-1/link-3/fodarkh

ما اطلاعات درخواستی را در بخش درخواست های تجاری به نمایش می گذاریم.

مجموعه راه تجار هیچ مسئولیتی نسبت به افرادی که تبلیغ و درخواست رو به اشتراک میگذارند، ندارد اعتبار سنجی این دوستان به عهده خودتان میباشد.