مهارت ها بستگی مستقیم به سمت کاری شما دارد

پیشنهاد ما اینست که سعی کنید در قسمت فروش فعال باشید تا بتوانید رشد شخصی و مهارتی  در فروش داشته باشید 

هرچقدر مهارت خود را بالاتر ببرید درخواست های بیشتری هم میتوانید داشته باشید

پیشنهاد ما اینست حتی شده برای کسب مهارت در شرکت های مختلف بصورت رایگان کار کنید

شما میتوانید فرم متقاضیان کار را پر کنید تا شرکت های مختلف اطلاعات شما را ببینند

فرم متقاضیان کار

https://rahetojar.ir/link-1/link-3/fokarya

فراموش نکنید دانش و تجربه مساوی با مهارت است