تیم راه تجار حامی کودکان سرطانی میباشد

در حال حاضر اطلاع رسانی در مورد مشکلات و زندگی کودکان سرطانی را منتشر میکنیم

در  آینده نزدیک برنامه برای همکاری با دیگر موسسات خیریه که ارتباط مستقیم با آنها دارند در دست اجرا است.

ما واسطه ای بین دوستانی که تمایل به کمک و همیاری دارند هستیم و هیچگونه منفعت مالی از این بخش برای شرکت نیست یا شخص نیست.