مجموعه راه تجار هیچ مسئولیتی در مقابل عملکرد شرکت ها چه در زمینه ترخیص و یا بازرگانی یا هر زمینه دیگر ندارد .

ما فقط بستری فراهم کردیم تا بتوانند دوستان بازرگان با یکدیگر ارتباط بگیرند 

مسئولیت اعتبار سنجی با خود عرضه کننده و خریدار میباشد