مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
 مواد غذایی
کد تعرفه :
070951
نام کالا :
قارچ
نام کالا به انگلیسی :
fresh or chilled mushrooms

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر