اولا : نقش هدایت گر و متقابل مصرف کننده  و تولید کننده تعریف شود و ثانیا سیاست های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوههای مختلف از جمله تولید کالاهای بی کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی اعتمادی به بازار داخلی و... مصرف کننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است جلوگیری شود .

مصرف کننده مستلزم این است که ابتدا باید از کالا و مصرف کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع داشته باشیم و در فهم دقیق حقوق کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف کننده، راه کارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست های کلی تعریف شود. در زنجیره تولید، تمامی تولیدکنندگان به نوعی مصرف کننده هستند و حمایتی که از مصرف کننده انجام میشود، حمایت از تولیدکننده است .

حقوق مصرف کننده کدام است؟

آنچه از تاریخ بر می آید آن است که در گذشته مصرف کنندگان از جنبه های گوناگون در معرض بی عدالتی و آسیب دیدگی قرار داشتند؛ مانند نا آگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها، عوارض و خطر های ناشی از مصرف کالاهای زیان بار، ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، تبلیغات نادرست، شرایط غیر منصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم پایبندی تأمین کننده و تولید کننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و ... از اینرو در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف کننده و حمایت از آن مبذول شده و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می شود. در ایران در بسیاری از موارد مصرف کننده، حتی نمیداند، قانون چه حمایتهایی تحت عنوان حقوق مصرف کننده از او به عمل می آورد؛ بنابراین پرسش مطرح، آن است که مصرف کننده چه حقوقی دارد؟ رعایت حقوق مصرف کننده و چند و چون آن، از زوایای گوناگون باید تعریف شود. چرا که اگر حد و حدود و گستره آن مشخص نشود، نمی توان گفت وقتی از حقوق مصرف کننده، سخنی به میان می آید منظور چیست و چه مواردی در این چارچوب قرار می گیرد.

خداوند در قرآن سوره مطففین عظیم الشأن،نیز در مذمت و توبیخ کم فروشان نازل شده است  فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم فروشی امر میکند، پیمانه و وزن را تمام بگذارند و کم فروشی نکنند .

تمامی افراد بشر به عنوان مصرف کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد. حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب آزادانه کالاها، حق معامله منصفانه، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق جبران آسیب های وارده، حق برخورداری از حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف کننده، حق در اختیار داشتن مشخصات تولیدکننده کالا و... همگی از .حقوق مسلم مصرف کنندگان به شمار می آیند.

حق بنیادی مصرف کننده عبارت است از: حق حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق حمایت از منافع از منظر اتحادیه اروپا، در کشورمان نیز مطابق امور مالی، حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان، حقوق مصرف کننده حقوقی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفرد او متضامنا از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرار داد مربوطه یا عرف می بایست در معاملات رعایت کنند.

در همین جا بهتر است اشاره ای به مباحث دین مبین اسلام شود که نظام مقدس اسلام، برای امور اقتصادی و مالی قواعدی در نظر گرفته که با رعایت آنها، هیچ گونه زیانی متوجه فروشنده و خریدار نخواهد شد. خداوند در قرآن عظیم الشأن، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم فروشی امر میکند، که پیمانه و وزن را تمام بگذارند و کم فروشی نکنند.

سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم فروشان نازل شده است. بدیهی است که کم فروشی، امری کلی است و شامل نقص و کم .گذاشتن در هر گونه اندازه گیری میشود.