افزایش درآمد سرانه کشورها همراه با درآمد ملی آن ها باعث افزایش قدرت خرید شده و از طرفی افزایش قدرت خرید نیز سبب تغییر در تولید شده و تولیدات باید به مصرف کننده معرفی گردند که این امر با نمایش کالا در نمایشگاه ها انجام می گیرد.

نکات مهم در طراحی غرفه

 

- شماره و موقعیت جغرافیایی غرفه در نمایشگاه

 

- مساحت غرفه و وضعیت چهار طرف آن

 

- مشخصات کالاهای نمایشی با ذکر وزن و ابعاد آن (بروشور و عکس ها)

 

- شیوه های پذیرایی مراجعین مختلف