فرمت مقاله همچون اجزاي اصلي، ساختار و حجم چكيده، چگونگي مرجع‌نگاري، تعداد شكلها و جدولها و نحوه نمايش داده‌هاي عددي بطور كامل بستگي به مجله‌اي دارد كه مقاله را براي آن مي‌فرستيد. در موارديكه مقاله توسط يك مجله رد مي‌شود براي بازنويسي و ارسال آن به مجله‌اي ديگر، ضمن اصلاح آن بر مبناي نظرات مرورگران، توجه به موارد فوق نيز ضروري است.

موكدا توصيه مي‌شود هرگز مقاله خود را بطور همزمان به دو مجله نفرستيد؛ چرا كه اين اقدام غيراخلاقي مي‌تواند نتايج غيرمنتظره‌اي به بار ‌آورد و باعث رد مقاله از سوي هر دو مجله و تخريب سابقه علمي شما گردد. همچنين از ارسال مقاله چاپ شده يا مقاله‌اي كه جهت چاپ پذيرفته شده است به مجله‌اي ديگر خودداري كنيد. 

به هيچ وجه نبايد يك مقاله را تواما در يك مجله خارجي و يك مجله ايراني كه اندكس مي‌شوند چاپ كرد، حتي اگر آن مجله به زبان فارسي باشد. درصورتي كه پژوهشگر تمايل دارد مقاله خود را در يك مجله داخلي نيز منتشر نمايد، مي تواند يك مجله فارسي (و نه انگليسي) را كه در نمايه‌هايي همچون SCI ، ايندكس مديكوس و اكسرپتا مديكا اندكس نمي شود، برگزيند.

همواره مقاله خود را براي مجله اي بفرستيد كه تصورمي‌كنيد سطح آن از مقاله شما بالاتر است. حتي در صورت رد شدن مقاله، شما اين فرصت را خواهيد داشت كه از نقاط ضعف مقاله خود آگاه گرديد و نسبت به رفع آنها براي ارسال مقاله خود به دومين مجله اقدام نماييد. درعين حال توجه داشته باشيد افراط در اين موضوع و انتخاب مجلات بسيار بالا مي‌تواند شما را با رد سريع مقاله روبرو نمايد.

رد شدن مقاله الزاما به معني مشكل در مقاله شما نيست. مجلات، سردبيران و مرورگران رويكردهاي متفاوت و بعضا متضادي دارند. با حوصله، اصلاحات ضروري را انجام دهيد و با استفاده از مطالب فوق مجله بعدي را انتخاب كنيد.