شرایط صادرات :

1. اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است .

2. دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن .

3. سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است .

4. چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است .

اصول و قواعد صادرات

یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است .

بازار سه اصل دارد :

1.         هیچ چیز ثابت نیست .

2.         هیچ کس کامل نیست .

3.         هیچ چیز مطلق نیست .

 

حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند :

1.     تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و کاری در امر صادرات

2.     تعهد داشتن به صادرات

3.     تعلق داشتن به صادرات

4.     تداوم داشتن در امر صادرات

5.     تحول داشتن در امر صادرات

 

صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد .