اسناد و مدارك

 • 1- قبض انبار
 • 2- كارت بازرگانی
  صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است كه برای سهولت این مراحل در 6 عنوان از جمله اسناد و مدارك ع تنظیم اظهارنامه ، تطبیق اسناد ،صندوق ، ارزیابی كالا و سند ترخیص به شرح ذیل طبقه بندی شده است :
  اسناد و مدارك
  • 1- قبض انبار
  • 2- كارت بازرگانی
  • 3- مجوز صدور
  • 4- گواهی استاندارد
  • 5- قیمت گذاری كالا (توسط گمرك ایران)
  • 6- صورت عدلبندی
  • 7- وكالتنامه
  • 8- معرفی نامه رسمی (معرفی نماینده)
  • 9- سایر مدارك
 • تنظیم اظهارنامه
  انعكاس اطلاعات ذیل در اظهارنامه الزامی است .
  • 1- مشخصات صادر كننده
  • 2- مشخصات ارسال كننده كالا
  • 3- مشخصات نماینده كالا در مقصد
  • 4- مشخصات خریدار
  • 5- مشخصات مجوز صدور
  • 6- كشور مبدا
  • 7- كشور مقصد وسیله حمل
  • 8- كشور مقصد نهایی
  • 9- شرایط معامله
  • 10- وسیله حمل
  • 11- محل بارگیری
  • 12- گمرك محل انجام تشریفات
  • 13- مشخصات محموله
  • 14- مشخصات كالا
  • 15- محاسبه هزینه های گمركی
 • تطبیق اسناد
  • 1- احراز مالكیت
  • 2- احراز شرایط
  • 3- بررسی اسناد
 • صندوق
  پرداخت هزینه های گمركی توسط صادر كننده حسب مورد دارای اقلام ذیل است .
  • 1- تخلیه و بارگیری
  • 2- انبارداری
  • 3- آزمایش و تعرفه بندی
  • 4- بدرقه كالا
  • 5- خدمات فوق العاده
 • ارزیابی كالا
  ارزیابی كالا نیز دارای مراحلی به شرح ذیل است :
  • 1- بررسی مشخصات محموله
  • 2- بررسی محتویات بسته
  • 3- بررسی محتویات اسناد با كالا
  • 4- بررسی صحت ارزش كالای صادراتی
  • 5- معاینه و آزمایش كالا (حسب مورد)
  • 6- پلمپ و سیم سرب بسته ها (حسب مورد)
 • سند ترخیص
  در این مرحله سند ترخیص صادر می گردد و اظهارنامه پس از انجام تشریفات گمركی كه بر اساس قوانین و مقررات انجام شده است امضاء می گردد .