براي رتبه بندي مجلات شاخصهاي مختلفي پيشنهاد شده است كه مبناي اكثر آنها ميزان ارجاع به مقاله هاي مجله مي باشد. استناد به مقالات چاپ شده در يك مجله مبناي رتبه‌بندي مجلات است. از ميان شاخصهاي رتبه‌بندي مجلات مي‌توان به تعداد كل ارجاع به مقالات در يك مجله (TC: Total Cites) نيمه عمر ارجاع (CHL: Cited Half -Life) شاخص فوريت (II: Immediacy Index) و از همه مهمتر عامل تاثير (IF: Impact Factor) اشاره كرد.
عامل تاثير (IF) در يك مجله عبارت است از نسبت بين ميزان ارجاع به مقالات منتشر شده طي 2 سال گذشته تقسيم بر تعداد كل مقالات در اين 2 سال. به عبارت ساده IF نشان مي‌دهدكه يك مقاله متوسط در مجله، چند بار مورد استناد قرارگرفته است. IF يك شاخص مهم در ارزيابي جايگاه مجلات است ولي امروزه مقالات متعددي درنقد آن منتشر مي‌شود كه نقش آن را زير سوال برده است.
بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه IF مجلات درحوزه موضوعي قابل مقايسه است. به عنوان مثال مقايسه IF يك مجله ايمونولوژي با يك مجله نورولوژي صحيح نيست.