به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند بازرگانی گفته می شود. بازرگانی به دو قسمت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تقسیم می شود.

بازرگانی ساز و کاری است که هسته سرمایه داری را تشکیل می دهد. هر کس به عمليات بازرگانی بپردازد، بازرگان ناميده مي شود.

انواع بازرگاني
1- بازرگاني داخلي: شامل داد و ستد کالا و خدمات بين ساکنان يک کشور است.

2- بازرگاني خارجي: شامل داد و ستد کالا و خدمات و نيز نقل و انتقال مالي بين يک کشور با کشورهاي ديگر است.

3- بازرگاني منطقه‌ای: نوع خاصي از بازرگاني خارجي است که در آن دو يا چند کشور در يک منطقه جغرافيايي معين به منظور دستيابي به هدف‌هاي مشخصي در زمينه بازرگاني همکاري مي‌کنند و براي همديگر امتيازها و تسهيلاتي در نظر مي‌گيرند.