درصد حقوق گمرکی اخذ شده :

حقوق گمرکی تعیین شده برای تمامی کالاها 4 درصد می باشد که توسط مجلس تعیین و وضع شده است . سود بازرگانی برای کالاها نیز در ستون سوم جدول تعرفه ارائه شده است که میزان آن توسط دولت تعیین شده است . علاوه بر موارد ذکر شده وجوهی دیگری از قبیل 8 درصد مالیات ارزش افزوده کالا ، 4 درصد برای کالاهای فرهنگی و یا 5 درصد از سود بازرگانی و حقوق گمرکی برای هلال احمر و ... نیز می باشد . هنگام ترخیص کالا با توجه به نوع محموله می توان تمامی تعرفه ها و وجوه پرداختی را محاسبه نمود .


حقوق گمرکی کالا :

نحوه محاسبه حقوق گمرکی برا اساس ارزش CIF کالا ، نرخ ارز و نیز نرخ تعرفه آن محاسبه می شود .


حقوق ورودی :

تمام هزینه های ترخیص کالا بجز هزینه گمرکی آن تحت عنوان حقوق ورودی تعیین می شود . در سیستم طبقه بندی گمرک در مقابل هرکالا میزان حقوق ورودی آن تعیین شده است که این مبلغ برابر با مجموع عوارض ، حقوق گمرک و سود بازرگانی می باشد . لاز به ذکر است حقوق ورودی فقط برای کالاهایی که به صورت واردات قطعی می باشند قابل تعمیم است .


چند نکته :

• ترخیص کالا از گمرک بدون پرداخت وجوه امکان پذیر نمی باشد .
• تمامی حقوق گمرکی بون توجه به نوع یا مستعمل بودن کالای وارداتی به صورت کامل دریافت می شود .
• حقوق گمرکی برای تمامی کالاها به صورت خودکار و برا اساس بانک اطلاعاتی تعریف شده دراظهارنامه ثبت می شود و تغییر آن به صورت دستی امکان پذیر نمی باشد .