اهميت و نقش صادرات در فرايند رشد اقتصادي بر هيچکس پوشيده نيست. رشد اقتصادي بالا به دليل اينکه راه حل بسياري از معضلات اقتصادي از جمله فقر، بيکاري، تورم و توزيع نامناسب درآمدها تلقي مي شود به عنوان يک هدف سياستي مهم مورد نظر دولت ها بوده و اهميت اين شاخص به اندازه اي است که امروزه به عنوان نشانه اي از قدرت کشورها تلقي مي شود. دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالاترمتضمن به کارگيري سياست هاي مناسب اقتصادي است که يکي از بخش هاي اصلي این سياست ها را سياست هاي تجاري تشکيل مي دهد. از آنجا که روند تجارت جهاني با کاهش سهم مواد اوليه و توليدات کشاورزي همراه بوده و سهم صادرات صنعتي در کل جهان در حال افزايش است، صادرات محصولات صنعتي به عنوان منبعي قابل اتکا براي تضمين رشد توليد ملي و افزايش درآمدهاي ارزي مطرح مي باشد.هنگامي که اقتصاد يک کشور از رشد بالا و مستمر برخوردار نباشد، تنگناي رشد نشانه فقدان رقابت پذيري و فناوري هاي با کيفيت و نهاده هاي توسعه اي است که اين عوامل پيش شرط اساسي رشد صادراتند.

بنابراين کشوري که در دام رشدهاي کند و محدود گرفتار است صادرات قابل ملاحظه وپايدار نيز ندارد. هنگامي که در يک اقتصاد بر صادرات پايدار تأکيد مي شود، در واقع بر بسترهاي فني، نهادي و ايجاد رقابت پذيري در اقتصاد تأکيد شده است. اين الزامات نهادي همان الزامات رشد است.درواقع، صادرات واقعي و مداوم و رشد مستمر هر دو معلول علل مشترکي هستند، در عين حال که عرضه کالاهاي صادراتي جزء قابل ملاحظه رشد مي باشد يکي از مهم ترين مباحث در اقتصاد ايران در دهه اخير دستيابي به رشد اقتصادي بالا و ايجاد ظرفيت هاي جديد درجهت توسعه صادرات غيرنفتي مي باشد. تجربه کشورهاي توسعه يافته نشان ميدهد که علاوه بر تغيير ترکيب توليد به نفع بخش صنعت، صادرات نيز به سمت صادرات صنعتي متمايل بوده است.مورد بررسي قرار گرفته است. اثر رشد صادرات صنعتي بر رشد توليد ناخالص داخلي مثبت و معنادار است.همچنين ارتباط ميان موجودي سرمايه و نسبت اشتغال به جمعيت با رشد اقتصادي نيز مثبت و معنادار مي باشدرشد صادرات کالاهاي صنعتي با ايجاد تقاضاي اضافي مي تواند تقاضاي کل را افزايش دهد وموجب استفاده از ظرفيت هاي بالقوه واحدهاي اقتصادي توسط توليدکنندگان گردد.افزايش صادرات کالاهاي صنعتي، توليدکنندگان داخلي را ترغيب مي کند که در جهت رقابت پذيري، به کارگيري فناوري هاي پيشرفته، افزايش بهره وري، نوآوري و ارتقاي کيفيت توليدات خود تلاش بيشتري می نمايندو با جذب نيروهاي انساني کارامد و متخصص در توليد اين قبيل کالاها موجب افزايش توليد ناخالص داخلي و به تبع آن رشد اقتصادي گردد.

بنابراین از صادرات صنعتی میتوان به عنوان منبعی جهت افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای بهره وری و تضمین رشد یاد کرد.از این رو توجه به صادرات صنعتی برای کشور دارای اهمیت استراتژیک میباشد و شایسته است که بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

گردآورنده: زهرا پژاوند