مجلاتي همچون Nature و  Science گرچه گستره وسيعتري از پزشكي را در بر مي‌گيرند اما متضمن مقالات زيادي نيز در حوزه علوم پزشكي هستند. چاپ مقاله در اين مجلات دشوار است.

نبايد از نظر دور داشت كه در حوزه مجلات عمومي، مجلاتي بويژه در سطح منطقه‌اي وجود دارند  كه بعضي اوقات، چاپ مقاله در آنها ساده‌تر از چاپ مقاله در يك مجله تخصصي خواهد بود.