در ابتدا برای حمل بار از چین نیازمند به عقد قرارداد با حمل کننده هستیم که طبق ماده 183 قانون مدنی،عقد را اینچنین تعریف می کنند عقد در حمل بار عبارت است از اینکه یک نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نماید و مورد قبول آنها باشد.

تعریف حمل بار از چین:

حمل و نقل بین المللی کالا عبارت است از جا به جایی،حمل کالا از نقطه ای در داخل کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن.حمل بار از چین

تعاریف:

خدمات تصدی حمل بار از چین: به معنی هر نوع خدمتی است که با حمل،ادغام،نگهدارای،جا به جایی،بسته بندی،توزیع کالا،ایضا وهر گونه مشورتی مرتبط است از جمله امور مالی و گمرکی،اظهار کالا به مراجع رسمی و تامین پوشش بیمه ای برای حمل بار از چین و هزینه های وصول و تدارکات و یا صدور اسناد مربوط به کالا.
فورواردر کالا: به این معنا است که شخصی قراردادی در مورد تصدی حمل کالا از چین را با مشتری امضا نماید.
حمل کننده: به معنی شخصی است که عملا حمل کالا از چین را با وسیله ی نقلیه ی خود انجام دهد(حمل کننده مستقیم و هر شخصی که با قبول مسئولیت حمل کننده به طور صریح و یا ضمنی این وظیفه را انجام دهد.
مشتری:به شخصی اطلاق می شود که به موجب قرارداد منعقده با فورواردر در باب تصدی خدمات حمل بار از چین و یا در نتیجه اقدام در رابطه با این خدمات، صاحب حق و در عین حال نقدی می گردد.
کالا: عبارت است از هر گونه مالی اعم از حیوانات زنده و همین طور محفظه حمل بار،پالت یا اقدام مشابه تجاری و یا بسته بندی.
قانون حاکم در حمل بار از چین:به معنی قانون مصوبی است که مفاد آن را نمی توان با شروط قرارداد به زبان مشتری نادیده گرفت.
به طور مکتوب:شامل تلگرام،تلکس،ایمیل و..
کالای خطرناک: عبارت است از کالایی که تحت عنوان خطرناک طبقه بندی شده و همین طور کالاهایی که می توانند بنا به ماهیت خود به صورت خطرناک،آتش زا،رادیو اکتیو و یا سمی درآیند.
مشکلات در حمل بار از چین:

در زمان مذاکره برای عقد قرارداد حمل کالا از چین یکی از مشکلات عمده ای که طرفین فعال در داد و ستد بین المللی  با آن مواجعه هستند. فقدان مقررات یکنواخت برای این گونه از قرارداد ها می باشد.در بسیاری از کشورها قراردادهای حمل بار تابع شرایط خاصی نیستند.