2.بخش پذیرش اظهارنامه: ترخیص کار یا نماینده ی قانونی شما اظهار نامه ی تکمیل شده را تحویل پذیرش می دهد.هر گونه مسئولیتی در خصوص صحت وسلامت اعداد و ارقام و اطلاعات درج شده به عهده ی شما یا ترخیص کارتان می باشد.در اینجا اطلاعات شما فقط به صورت سطحی مورد بررسی قرار میگیرد اما در صورت وجود هر گونه منافاتی در مراحل بعدی مجددا دچار مشکل خواهید شد و زمان بیشتری را از دست خواهید داد.حتی گاهی مغایرت هایی ممکن است سبب پیگرد قانونی شما شده و نه ترخیص کالای شما دچار مشکل میگردد بلکه متحمل جریمه های سنگینی نیز خواهید شد.اما چنانچه مشکل و مغایرتی در این قسمت وجود نداشته باشد اطلاعات شما ثبت و وارد کامپیوتری مرکزی می شود.

3.بخش کنترل دستی کالا های صادراتی: کالای شما به صورت فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته و با برگه ی اسناد شما مطابقت داده می شود. این مطابقت ها شامل محاسبه وزن و سایز و ابعاد و تعداد و.. می باشد هر آنچه که بر اساس نوع کالا ی شما لازم بوده و در اظهار نامه قید گردیده است در این مرحله بررسی می شود.

4.تحویل کالا :در این مرحله ریاست سرویس ارزیابی مراحلی را که پشت سر گذاشته اید را بررسی می کند.در واقع تمام اسناد شما مورد بررسی قرار گرفته،تمامی مشخصات با کالای شما مطابقت داده شده و در صورت عدم مغایرت مانند بخش نهایی ترخیص کالای وارداتی کالا تحویل شما یا ترخیص کار مربوطه می گردد.