انواع روش های متدوال پرداخت وجه )

 

 برای دسته اول سه روش متداول وجود دارد :

تجارت بر اساس حساب باز(Open Account Trade)

برات ساده  (Clean Draft=Clean Bill of Exchange)

برات وصولی اسنادی (Documentary Collection=Documentary Bill of Exchange)

و برای دسته دوم سه روش متداول دیگر وجود دارد :

اعتبار اسنادی  (Letter of Credit=Documentary)

روش حواله ای (Full Advance Payment)

روش حواله با اخذ ضمانت نامه بانکی (Full Advance Payment by Guaranty)

 

در ادامه مقاله به معرفی و توضیح هر روز می پردازیم.

منبع:http://www.tccim.ir/

پایان

صبافتحیان

کارشناس بازرگانی فیوچراسکای